0988.082.592

Zalo

Quy định về vận tải đa phương thức tại Việt Nam
 • Vi
 • En
 • Quy định về vận tải đa phương thức tại Việt Nam
  Thông tin chi tiết

  Quy định về vận tải đa phương thức tại Việt Nam

  Tại Việt Nam, kinh doanh vận tải đa phương thức là một ngành có điều kiện. Theo đó, 

  1. Doanh nghiệp, Hợp tác xã Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

  b) Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương;

  c) Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương;

  d) Có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

  2. Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế;

  b) Có tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương;

  c) Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương;

  d) Có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

  3. Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được cấp phép hoặc được đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế tại cơ quan có thẩm quyền.